Leerling Registrasies

Laerskool Horison is ‘n Afrikaansmedium skool en alle leerders wat aan die volgende vereistes voldoen, is welkom om hier aansoek tot registrasie te doen:

• Leerders en hulle ouers moet Afrikaans as medium van onderrig aanvaar en moet taalvaardig genoeg wees om in Afrikaans onderrig te word.
• Leerders en hulle ouers moet die skool se dissiplinêre beleid ondersteun en uitvoer.
• Leerders en ouers moet die skool se visie, missie asook waardesisteem ondersteun.

Laerskool Horison is ‘n verpligte skoolfondsbetalende skool.

- LAERSKOOL HORISON -

GR. 1-7 REGISTRASIE | TOELATINGSVORM 2023

  Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig. Alternatiewelik kan die vorm en die onderdeming in PDF-Formaat afgelaai, ingevul en per e-pos na finansies@horison.co.za gestuur word. Die volgende toepaslike dokumente moet hierdie vorm vergesel.
  1. Leerder/s se Geboortesertifikaat
  2. BEIDE ouers se ID dokumente
  3. Bewys van Adres
  4. Leerder/s se Immuniseringskaart
  5. Oorplasingskaart (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)
  6. Nuutste Rapport (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)

  INDIEN U VAN 'N ANDER SKOOL OORPLAAS:

  BESONDERHEDE VAN LEERDERS

  LEERDER 1

  Leerder Graad 2024

  WIL U NOG 'N LEERDER BYVOEG?

  LEERDER 2

  Leerder Graad 2024

  WIL U NOG 'N LEERDER BYVOEG?

  LEERDER 3

  Leerder Graad 2024

  HUISADRES

  (Domicilium Citandi) Waar kinders woonagtig is

  POSADRES

  Vul asb. ook in al is dit dieselfde as huisadres

  BESONDERHEDE VAN BIOLOGIESE | AANGENOME OUERS OF WETTIGE VOOGDE

  Beide ouers sal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik wees vir die betaling van skoolfonds

  OUER | VOOG 1
  DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...

  DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..

  WIL U NOG 'N OUER | VOOG BYVOEG?

  OUER | VOOG 2
  DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...

  DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..

  IN GEVAL VAN WETTIGE VOOG - HEG ASSEBLIEF ENIGE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE BY U AANSOEK AAN:
  HOFBEVEL OF AANSTELLING IN TERME VAN ‘N TESTAMENT (PDF FORMAAT - NIE GROTER AS 3MB)

  IN GEVAL VAN NOOD KONTAK ASSEBLIEF

  AANTAL KINDERS IN DIE GESIN. DUI ASSEBLIEF AAN

  EERSTE KIND

  Geslag

  Ouderdom

  VOEG TWEEDE KIND BY?

  TWEEDE KIND

  Geslag

  Ouderdom

  VOEG DERDE KIND BY?

  DERDE KIND

  Geslag

  Ouderdom

  VOEG VIERDE KIND BY?

  VIERDE KIND

  Geslag

  Ouderdom

  VOEG VYFDE KIND BY?

  VYFDE KIND

  Geslag

  Ouderdom

  VOEG SESDE KIND BY?

  SESDE KIND

  Geslag

  Ouderdom

  VOEG SEWENDE KIND BY?

  SEWENDE KIND

  Geslag

  Ouderdom

  KONTAKBESONDERHEDE VAN FAMILIE OF VRIENDE WAT NIE BY U WOON NIE

  KONTAK PERSOON 1

  KONTAK PERSOON 2

  MEDIESE BESONDERHEDE

  MY KIND | KINDERS HET DIE VOLGENDE ALLERGIEË, CHRONIESE SIEKTES OF ANDER MEDIESE KONDISIES WAARVAN EK BEWUS IS

  WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

  WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

  WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

  EK WIL GRAAG DIE VOLGENDE ONDER DIE VOOGONDERWYSER SE AANDAG BRING

  INDIEN U KIND ARBEIDSTERAPIE OF SPRAAKTERAPIE ONTVANG, DUI ASSEBLIEF AAN EN HEG ‘N AFSKRIF VAN DIE VERSLAG BY HIERDIE VORM AAN

  AFSKRIF VAN ARBEIDS | SPRAAKTERAPIE VERSLAG - PDF FORMAAT NIE GROTER AS 3MB

  NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT IN TERME VAN ARTIKEL 40 VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, WET 84 VAN 1996 SOOS GEWYSIG, HET OUERS ‘N REGSPLIG OM SKOOLFONDS TE BETAAL. DIE WET TREF GEEN ONDERSKEID TUSSEN GETROUDE, GESKEIDE OF ENKELOUERS NIE EN BEIDE OUERS IS GESAMENTLIK EN/OF AFSONDERLIK AANSPREEKLIK VIR DIE BETALING VAN DIE SKOOLFONDS.

  DIE VOLGENDE TOEPASLIKE DOKUMENTE MOET DIE VORM VERGESEL. DIT KAN OPGELAAI WORD ALLEENLIK IN PDF FORMAAT OF DIT KAN PERSOONLIK INGEHANDIG WORD

  1. Leerder/s se Geboortesertifikaat
  4. Leerder/s se Immuniseringskaart
  2. BEIDE ouers se ID dokumente
  5. Oorplasingskaart (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)
  3. Bewys van Adres
  6. Nuutste Rapport (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)

  KIES ASB. HIERONDER U VOORKEUR

  1. Leerder/s se Geboortesertifikaat

  2. BEIDE ouers se ID Dokumente

  3. Bewys van Adres

  4. Leerder/s se Immuniseringskaart

  5. Oorplasingskaart (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)

  6. Nuutse Rapport (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)

  Baie welkom by ons skool! Mag u alles hier vind waarop u hoop!

  'n Ontvangsbevestiging sal vir u ge-e-pos word tesame met u afskrif van hierdie Registrasie | Toelatingsvorm 2024. Die onderneming dokument ONDERNEMING 2024 AANHANGSEL A sal ook aangeheg wees. U moet asb. hierdie dokument voltooi, teken en terug stuur na finansies@horison.co.za - Die dokument kan ook elektronies ingevul word MAAR waar aangedui, moet dokument met 'n pen geparafeer en geteken word asb.

  Wag asb. 'n paar sekondes vir sukses boodskap om hieronder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

  Leerling Registrasies

  Laerskool Horison is ‘n Afrikaansmedium skool en alle leerders wat aan die volgende vereistes voldoen, is welkom om hier aansoek tot registrasie te doen:

  • Leerders en hulle ouers moet Afrikaans as medium van onderrig aanvaar en moet taalvaardig genoeg wees om in Afrikaans onderrig te word.
  • Leerders en hulle ouers moet die skool se dissiplinêre beleid ondersteun en uitvoer.
  • Leerders en ouers moet die skool se visie, missie asook waardesisteem ondersteun.

  Laerskool Horison is ‘n verpligte skoolfondsbetalende skool.

  - LAERSKOOL HORISON -

  GR. 1-7 REGISTRASIE | TOELATINGSVORM 2023

  Error: Contact form not found.

  Aanwysings

  Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort |
  Johannesburg | Gauteng | 1724

  Kontak Ons

  Telefoon 1: 011 763 5617
  Telefoon 2: 011 763 5618
  E-Pos: hoof@horison.co.za

  Volg Ons

  Stuur Boodskap

   Aanwysings

   Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

   Kontak Ons

   Telefoon 1: 011 763 5617
   Telefoon 2: 011 763 5618
   E-Pos: hoof@horison.co.za

   Volg Ons

   Stuur Boodskap

    Aanwysings

    Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

    Kontak Ons

    Telefoon 1: 011 763 5617
    Telefoon 2: 011 763 5618
    E-Pos: hoof@horison.co.za

    Volg Ons

    Stuur Boodskap